Eerstelijnspsychologie de Jong

Voorwaarden

Op deze pagina vindt u informatie over:

  1. identificatieplicht
  2. toestemming voor het behandelen
  3. uw privacy
  4. uw dossier
  5. zakelijke afspraken

1. Identificatieplicht

De Nederlandse burger is verplicht om een geldig identiteitsbewijs te laten zien als hij medische zorg ontvangt. De behandelaar moet kunnen aantonen dat er aan de identificatieplicht is voldaan, door soort en het nummer vast te leggen in zijn administratie.

  • Nederlands paspoort
  • Nederlandse identiteitskaart
  • Rijbewijs

2.Toestemmen voor het behandelen

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) moet u toestemming geven voor uw behandeling. Tevens moet ik u op èn de gevaren van de behandeling wijzen èn op alternatieven voor deze behandeling.

3. Privacy

Ik heb een zwijgplicht naar iedereen. Er zijn twee uitzonderingen.

Een rechter kan mij van die zwijgplicht ontslaan. U zegt tegen mij dat u geweld tegen iemand gaat gebruiken, dat is een tweede reden om mijn zwijgplicht te verbreken. Ik zal de persoon in kwestie waarschuwen.

Uitgaande post

Brieven waarin ik mijn visie over uw situatie geef zoals bijvoorbeeld aan een ARBO-arts worden eerst ter goedkeuring aan de cliënt aangeboden. Waar u het niet mee eens bent wordt geschrapt.

U heeft het recht om een, over u, door mij geschreven rapportage te verbieden.

4. Dossier

Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden de gegevens vernietigd.

5. Zakelijke afspraken

Intake

Dat begrip wordt niet gehanteerd. Als u na het eerste gesprek besluit te stoppen dan wordt volgens art 8.10 van de regeling NZa 2015 de geleverde prestatie als onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

Kosten

U betaalt voor onverzekerde zorg € 120,= per uur. De behandelingen zijn vrijgesteld van BTW.

Afzeggen

Een annulering die minder dan 12 uur van tevoren gemeld is kost een half consult. Zonder bericht afwezig een volledig consult. Het uitwerken van testen en het schrijven van rapporten wordt niet doorberekend noch het plegen van telefoontjes.

Betaling

Binnen de beroepsvereniging geldt dat U mij binnen veertien dagen betaalt. Voor het maken en versturen van een herinnering wegens een openstaande rekening zal € 7,50 in rekening gebracht worden. De betalingscondities van het NIP, zoals gedeponeerd ter Griffie der Arrondissements-rechtbank, d.d. 11 september 1992, dan wel de laatste versie zijn van toepassing.

Telefoon

Soms belt er iemand die in een acute crisis zit. Voor diegene wil ik telefonisch bereikbaar zijn. Dit komt in mijn praktijk ongeveer twee keer per maand voor. Afspraken voor een (vervolg)behandeling maak ik direct. Mocht de telefoon toch storend gaan werken dan gaat de telefoonbeantwoorder er op.

Inspanningsverplichting

Ik verplicht mij in te zullen spannen om uw probleem binnen 6 à 12 gesprekken (= zorgproduct intensief) op te lossen. Als dat niet gehaald wordt kunnen we een nieuwe verwijzing van de huisarts vragen. Of ik zal een doorverwijzing naar de tweede-lijn voorstellen.

Klachtenregeling

Therapeut of niet, ook ik sla (wel)eens de plank mis. Uw rechten als patiënt zijn vastgelegd in de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst. Ik ben een BIG geregistreerd GZ-psycholoog, stond tot 31-12-17 tevens geregistreerd bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten(LVVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit houdt in dat mijn werk aan kwaliteitseisen voldoet. Mocht u toch ontevreden zijn over de behandeling van/door mij en wij komen er samen niet uit dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het NIP.

Arthur van Scheidelstraat 650
3511MJ Utrecht.
Telefoon 030-8201500
www.psynip.nl

U kunt er ook voor kiezen via de Landelijke Vereniging vanVrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten een klacht in te dienen.

Maliebaan 87,
3581 CG Utrecht.
Telefoon 030-2364338
www:LVVP.nl

Eigen risico

Uw ziektekostenverzekeraar zal mijn declaraties, binnen de wettelijke € 385,= eigen risico, verrekenen.